Raad voor maatschappelijk welzijn

Woensdag 2 januari 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Wim Jordens, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Sanne Van Looy, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Paul Van Ham, Kim Geys, Maria Vermeyen, Peter Lacante, Ingrid Vrints, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 2 januari 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21.00 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 02 januari 2019

 

Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

 

Toelichting

 

Bevoegdheid

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68.

 

Juridische context

 

De beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;

 

Feitelijke context en argumentatie

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus rechtsgeldig samengesteld;

 

 

De gemeenteraad besluit

 

Enig artikel.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege en rechtsgeldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

 

Publicatiedatum: 06/02/2019
Overzicht punten

RMW van 02 januari 2019

 

Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

 

Toelichting

 

Bevoegdheid

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.

 

Juridische context

 

De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Feitelijke context en argumentatie

 

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Dirk Gerinckx;

 

 

De gemeenteraad besluit

 

Enig artikel.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van Dirk Gerinckx tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 06/02/2019
Overzicht punten

RMW van 02 januari 2019

 

Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau

 

Toelichting

 

Bevoegdheid

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79.

 

Juridische context

 

Het Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van Harry Hendrickx tot burgemeester van de gemeente Malle;

De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de schepenen;

 

Feitelijke context en argumentatie

 

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit;

De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen;

 

 

De gemeenteraad besluit

 

Enig artikel.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde.

 

Publicatiedatum: 06/02/2019
Overzicht punten

RMW van 02 januari 2019

 

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 

Toelichting

 

Bevoegdheid

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90.

 

Feitelijke context en argumentatie

 

Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd op naam van Wouter Patho overhandigd aan de algemeen directeur op 21 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;

 

De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;

 

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk;

 

Wouter Patho is geen voorzitter of lid van het vast bureau;

 

De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid;​

 

 

De gemeenteraad besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Wouter Patho, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 2 januari 2019​.​

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 2 januari 2019.

 

Publicatiedatum: 06/02/2019
Overzicht punten

RMW van 02 januari 2019

 

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 

Toelichting

 

Bevoegdheid

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 92 en 93.

 

Juridische context

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 88, 94 en 96.

 

Feitelijke context en argumentatie

 

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op acht leden;

 

Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen volgende verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur:

         lijstenverbinding tussen N-VA, DBM en CD&V Malle​;

 

De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;

 

De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

         verbonden lijst N-VA, DBM en CD&V Malle: 5 zetels

         lijst OOSTWEST: 1 zetel

         lijst Progressief Malle: 1 zetel​

         lijst Vlaams Belang: 1 zetel​

         lijst VAN BOXEL: 0 zetels;​

 

Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:

         ​lijst Progressief Malle op 17 december 2018: Bérénice Storms

         lijst Vlaams Belang op 17 december 2018: Ellen Lauwen, met als opvolgers Bart Couttenye en Monique Gabriëls

         lijst OOSTWEST op 24 december 2018: Sonja Rosiers

         verbonden lijst N-VA, DBM en CD&V Malle op 24 december 2018: Nicole Nagels, Truus Boenders, Dave Hermans, Eddy Smits, Tinne Simons;

 

Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig;​

 

De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

 

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen;

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden;​

 

De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden;​

 

Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat;​

 

Niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is afwezig;​

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;

 

Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Voor geen enkel kandidaat-lid werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht;​

 

Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig samengesteld;​

 

 

De gemeenteraad besluit

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:

         Het ontbreken van afstanden van mandaat.

 

Artikel 2

Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:

 

         Truus Boenders

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Dave Hermans

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Ellen Lauwen

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Opvolgers:

 

Plaats opvolgingOfficiële naamBegindatumEinddatum

Eerste opvolger  Bart Marie-Louise J Couttenye  

Tweede opvolger  Monique Theresia J Gabriëls  

 

         Nicole Nagels

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Sonja Rosiers

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Tinne Simons

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Eddy Smits

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

         Bérénice Storms

 

Startdatum: 2 januari 2019

Geen einddatum.

Geen opvolgers.

 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.

 

Publicatiedatum: 06/02/2019