Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 27 juni 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepenen:

Dries Van Dyck, Wim Jordens

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 27 juni 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 23.29 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 23 mei 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De vorige raad voor maatschappelijk welzijn vond plaats op 23 mei 2019. De ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag die er betrekking op hebben, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, volgens artikel 74

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277 en 278 betreffende de opmaak van de notulen

 

Motivering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van 23 mei 2019 correct en volledig werden opgesteld.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig punt.

 

De gemeenteraad besluit eenparig

 

Artikel 1 - de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - vaststelling van de jaarrekening 2018 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De dienst financiën stelde het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 op.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005

 

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 

Besluit van 28 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013

 

Motivering

 

De dienst financiën stelde voorliggend ontwerp van de jaarrekening 2018 tijdig op zoals bepaald in de regelgeving.

 

De dienst financiën bezorgde de jaarrekening tijdig aan de leden van de gemeenteraad.

 

Op maandag 17 juni 2019, woensdag 26 juni 2019 en op afspraak lichtte de financieel directeur de verschillende onderdelen van het document toe aan de raadsleden.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx verwijst naar de uiteenzetting van financieel directeur Hans Suykens van tijdens de voorafgaande gemeenteraad.

 

De gemeenteraad besluit bij 23 ja stemmen

 

Artikel 1 - De jaarrekening 2018 als volgt vast te stellen:

 

J1 doelstellingenrekening

uitgaven: 8.500.725 EUR

ontvangsten: 8.123.358 EUR

saldo: -377.366 EUR

 

J2 exploitatierekening

uitgaven: 7.559.289 EUR

ontvangsten: 7.776.397 EUR

saldo: 217.108 EUR

 

J3 investeringsrekening

uitgaven: 86.759 EUR

ontvangsten: 346.961 EUR

saldo: 260.202 EUR

 

J4 investeringsrekening afgesloten investeringsenveloppe

uitgaven: 8.470 EUR

ontvangsten: 8.470 EUR

 

Rekening andere

uitgaven: 854.677 EUR

ontvangsten: 0 EUR

saldo:-854.677 EUR

 

J5 liquiditeitenrekening

budgettair resultaat: -377.366 EUR

gecum.budget.res.vorig dj.: 2.545.181 EUR

gecum.budget.resultaat: 2.167.815 EUR

bestemde gelden: 1.067.683 EUR

resultaat op kasbasis: 1.100.132 EUR

 

J6 balans

totaal activa: 21.246.507 EUR

totaal passiva: 21.246.507 EUR

 

J7 staat van opbrengsten en kosten

overschot van het boekjaar: -265.780 EUR

operationeel overschot: -131.812 EUR

financieel overschot: -133.968 EUR

uitzonderlijk overschot: 0 EUR

 

Artikel 2 - Neemt kennis van de toelichting bij de rekening 2017.

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Organisatiebeheersing - aanpassing van het kader voor organisatiebeheersing - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Organisatiebeheersing is volgens het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst

2° wetgeving en procedures naleeft

3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt

4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet

5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

 

De algemeen directeur stelt, na overleg met het managementteam, het algemene kader voor het organisatiebeheersingssysteem vast.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 31 januari 2019 het kader voor organisatiebeheersing versie 2.0 goed.

 

Ten opzichte van deze versie van het kader voor organisatiebeheersing werden enkele wijzigingen aangebracht.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219, lid 1 dat stelt dat het kader voor organisatiebeheersing onderworpen is aan de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 217 tot en met 220 die de invulling van de organisatiebeheersing bepalen

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 176, 180, 181, 188, 193, 266, 272 en 303 die concrete bepalingen bevatten over het organisatiebeheersingssysteem

 

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende 'Organisatiebeheersing - kader voor organisatiebeheersing - goedkeuring' van 31 januari 2019

 

Motivering

 

De wijzigingen zijn de volgende:

         De inleiding bevat in toepassing van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 218 wat het organisatiebeheersingssysteem moet bepalen.

         De wijze waarop de zelfevaluatie, de eerste fase van het stappenplan dat bij organisatiebeheersing wordt doorlopen, werd verder uitgewerkt.

         De mogelijkheid voor de algemeen directeur om aan personeelsleden provisies toe te kennen en de wijze waarop de betalingsbevelen tot stand komen, werden aan de uitgavencyclus toegevoegd. Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 272 voorziet dat de algemeen directeur dit desgevallend moet opnemen in het organisatiebeheersingssysteem.

         De werkgroepen werden uit de overlegstructuur gehaald omdat het managementteam wekelijks vergadert en meer thematisch en regelmatig zaken opvolgt. De nood aan werkgroepen die maandelijks vergaderen, is daardoor afgenomen. De werkgroepen behouden evenwel hun statuut.

         Het vast bureau kan voortaan actieplannen of acties aan het meerjarenplan toevoegen. Deze toegevoegde actieplannen en acties zijn standaard prioritair. Daarover moet dus gerapporteerd worden aan de raden. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat het meerjarenplan aangepast kan worden aan de noden van de dienstverlening.

         Het systeem van klachtenbehandeling werd conform het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 303 opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem.

 

Het managementteam adviseerde deze wijzigingen op 25 juni 2019 positief.

 

De algemeen directeur bezorgde de raadsleden voor de zitting een begeleidende nota bezorgd over het kader voor de organisatiebeheersing. Hij was ook ter beschikking voor de raadsleden die daarover vragen hadden.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx verwijst naar de uiteenzetting van algemeen directeur Sven Brabants van tijdens de voorafgaande gemeenteraad.

 

De gemeenteraad besluit bij 23 ja stemmen

 

Artikel 1 - het kader voor organisatiebeheersing versie 3.0 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Organisatiebeheersing - rapportage over het organisatiebeheersingssysteem in 2018 - kennisneming

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De algemeen directeur moet jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de raden rapporteren over het organisatiebeheersingssysteem.

 

Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219, lid 2

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 217 tot en met 220 die de invulling van de organisatiebeheersing bepalen

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 176, 180, 181, 188, 193, 266, 272 en 303 die concrete bepalingen bevatten over het organisatiebeheersingssysteem

 

Motivering

 

De rapportage is beschikbaar.

 

De algemeen directeur bezorgde de raadsleden voor de zitting de rapportage over het organisatiebeheersingssysteem samen met een begeleidende nota. Hij was ook ter beschikking voor de raadsleden die daarover vragen hadden.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx verwijst naar de uiteenzetting van algemeen directeur Sven Brabants van tijdens de voorafgaande gemeenteraad.

 

De gemeenteraad besluit

 

Artikel 1 - kennis te nemen van de rapportage over het organisatiebeheersingssysteem in 2018.

 

Publicatiedatum: 03/09/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Vragen en mededelingen

 

Er worden geen vragen gesteld, noch mededelingen gedaan.

 

 

Publicatiedatum: 03/09/2019