Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 29 augustus 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Dries Van Dyck

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Wouter Patho, Schepen, vanaf punt 3 de vergadering.

Vanaf punt 4 vervoegt Wouter Patho, Schepen, de vergadering.

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 29 augustus 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21.21 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 29 augustus 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 27 juni 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De vorige raad voor maatschappelijk welzijn vond plaats op 27 juni 2019. De ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag die er betrekking op hebben, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, volgens artikel 74

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277 en 278 betreffende de opmaak van de notulen

 

Motivering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van 27 juni 2019 correct en volledig werden opgesteld.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2019 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

RMW van 29 augustus 2019

 

Emino vzw - huuroveenkomst - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Emino is een vzw die sinds 1 januari 2018 bestaat en een samensmelting is van De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding en Begeleiding, Jobcentrum en Job-Link. De missie van Emino is mensen duurzaam aan de slag helpen én houden, waarbij ze extra aandacht hebben voor mensen met gezondheidsproblemen en/of arbeidsbeperkingen.

 

Sinds 15 september 2018 huren ze één bureelruimte in het sociaal huis. De huurprijs bedraagt 100,00 EUR per maand.

 

Begin dit jaar stelde Emino de vraag of het mogelijk is om over nog een extra ruimte te kunnen beschikken omdat de vraag vanuit GTB (dienst voor bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job) en VDAB om cliënten uit Malle en omgeving te begeleiden, groeit.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84

 

Motivering

 

Als sociaal huis zijn we het welzijnsloket voor de inwoners van Malle met extra aandacht voor kansengroepen. Daarom is het een meerwaarde om een partner zoals Emino vzw in huis te hebben om samen met hen te bekijken hoe we voor de cliënten van OCMW Malle en bij uitbreiding voor de bevolking van Malle een win-winsituatie kunnen creëren op het vlak van activering.

 

Op één jaar tijd blijkt de werking van Emino vzw in onze regio gegroeid te zijn.

 

In het sociaal huis komen twee lokalen vrij omwille van een interne verhuis van enkele medewerkers. Eén van deze lokalen kan het OCMW aan Emino vzw verhuren zodat zij over twee ruimtes kunnen beschikken en dit vanaf 15 september 2019. OCMW Malle stelt een huurprijs voor van 200,00 EUR per maand voor de twee lokalen samen.

 

Emino vzw is bereid om de bestaande huurovereenkomst in onderling overleg te beëindigen vanaf 15 september 2019 en een nieuwe huurovereenkomst voor de twee lokalen met ingang vanaf 15 september 2019 te ondertekenen.

 

Aangezien de nieuwe huurovereenkomst van onbepaalde duur is, is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd om de contractvoorwaarden goed te keuren in toepassing van artikel 84,§3,8°,b) van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

 

Financiële gevolgen

 

 

Budget

OCMW

Actie

 

Beleidscode

0190 overleg algemeen bestuur

Algemene rekening

7062130

Beschikbaar krediet

 

Raming (inclusief btw)

200,00 EUR

Vastlegging (inclusief btw)

 

 

Vanaf 15 september 2019 ontvangt het OCMW van Malle 200,00 EUR in plaats van 100,00 EUR huur per maand van Emino vzw.

Beraadslaging

 

Schepen Wouter Patho geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - de nieuwe huurovereenkomst van onbepaalde duur tussen OCMW Malle en Emino vzw die ingaat vanaf 15 september 2019, goed te keuren als volgt:

 

HUUROVEREENKOMST KANTOOR EMINO

 

Tussen de ondergetekenden:

OCMW Malle, vertegenwoordigd door Harry Hendrickx, burgemeester en Sven Brabants, algemeen directeur, hierna de "verhuurder" genoemd

enerzijds,

en,

Emino, Blijkerijstraat 53 te 2390 Malle, hierna de "huurder" genoemd

anderzijds,

 

is overeengekomen wat volgt:

 

Artikel 1: Voorwerp

 

De verhuurder verhuurt aan de huurder 2 burelen, gelegen in het sociaal huis - nieuw gedeelte omvattende:

         2 lokalen op de tweede verdieping

Het goed wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt, volledig gekend door de huurder, die geen specifiekere beschrijving nodig heeft en die verklaart het te kennen.

 

Artikel 2: Bestemming

 

De huurder mag de bij artikel 1 van deze overeenkomst vernoemde goederen uitsluitend bestemmen voor de hiernavermelde beschreven professionele activiteit:

         administratief werk

Deze bestemming mag niet worden gewijzigd dan met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder, die dergelijke wijziging zonder motivering mag weigeren. Het al dan niet verkrijgen van eender welke vergunning nodig voor voornoemde bestemming is volledig voor risico van de huurder en heeft geen enkele invloed op het bestaan of de geldigheid van deze overeenkomst. In geen geval mag de huurder het gehuurde goed aanwenden voor doeleinden waardoor deze overeenkomst onder toepassing zou vallen van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten.

 

Artikel 3: Duur

 

De huurovereenkomst treedt in werking op 15 september 2019, en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. De huurder en verhuurder behouden zich evenwel het recht voor een einde te stellen aan de uitvoering van onderhavige overeenkomst mits een opzegging bij aangetekend schrijven van 3 maanden.

 

Artikel 4: Huurprijs

 

De verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de maandelijkse huurprijs van 200,00 EUR telkens te betalen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand waarop de huur betrekking heeft. Behoudens andersluidende onderrichtingen van de verhuurder zal de huurprijs betaald worden door overschrijving op rekeningnummer BE23 0910 0086 9591 van de verhuurder onder vermelding 'huurprijs lokaal EMINO'. De overeengekomen betalingsmodaliteit heeft niet tot gevolg dat de huurschuld haalbaar wordt. Bij gebrek aan betaling van het verschuldigde huurgeld binnen de 10 dagen na de vervaldag, zal dit bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1% per maand voortbrengen. De interest voor elke begonnen maand wordt voor een ganse maand aangerekend.

 

Artikel 5: Indexering

 

De in artikel 4 genoemde basishuurprijs is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule:

nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

----------------------------------------

aanvangsindexcijfer

waarbij het aanvangsindexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke deze overeenkomst werd afgesloten (augustus 2019).

Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

De wijziging van het indexcijfer heeft dientengevolge van rechtswege en zonder ingebrekestelling een evenredige wijziging van de huurprijs tot gevolg, waarbij de huurprijs evenwel nooit tot onder de basishuurprijs kan dalen.

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verhuurder slechts afstand kan doen van de verhogingen die uit de indexering voortvloeien door middel van een schriftelijke verklaring.

 

Artikel 6: Belastingen

 

Alle belastingen, taksen en bijdragen, van welke aard ook, ten voordele van Staat, Gewest, Provincie, Gemeente of van om het even welke andere overheid, met betrekking tot de gehuurde ruimten, hun bezettingen of de activiteit die er door de huurder wordt uitgeoefend, zijn uitsluitend ten laste van de huurder, met uitzondering van de onroerende voorheffing.

 

Artikel 7: Nutsvoorzieningen

 

De kosten voor verwarming, elektriciteit, waterverbruik, periodieke reiniging, telefoon- en internetaansluiting zijn in de in artikel 4 opgenomen huurprijs inbegrepen. De huurder is tevens gerechtigd andere communicatieapparatuur of meubelen te installeren. De kosten voor installatie en gebruik zijn ten laste van de huurder.

 

Artikel 8: Veranderingen van de verhuurde ruimten

 

Huurder of verhuurder mogen geen werken uitvoeren of laten uitvoeren in de gehuurde plaatsen die een wijziging van de bestaande infrastructuur beogen zonder uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de andere partij.

 

Artikel 9: Onderhoud en herstellingen

 

De huurder moet de goederen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst evenals alle door hemzelf op het in huur gegeven goed opgerichte gebouwen en alle door hemzelf aangebrachte werken en aanpassingen van welke aard ook, op zijn kosten onderhouden. Indien er zich een onderbreking van de functies van het gebouw voordoet ten gevolge van een oorzaak die buiten de macht van de verhuurder ligt en indien laatstgenoemde heeft aangetoond dat hij in de mate van het mogelijke zorg heeft gedragen voor de werking of het herstel van de functies van het gebouw, kan de huurder geen schadeloosstelling eisen voor de ongemakken die hieruit voor hem voortvloeien.

 

Artikel 10: Verhaal

 

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder, schade, afwijkingen, toevallige onderbrekingen enzovoort, wat ook de oorzaak moge zijn, die zich aan de huur gegeven goederen zouden kunnen voordoen. De huurder ziet eveneens uitdrukkelijk af van het uitoefenen van om het even welk recht van verhaal op de verhuurder, onder meer krachtens de artikelen 1386 en 1721 van het burgerlijk wetboek.

 

Artikel 11: Verzekeringen

 

Gedurende de ganse duurtijd van de huurovereenkomst zal de huurder zijn huurderrisico's en het verhaal der geburen verzekeren tegen brand en hij zal van deze verzekering het bewijs leveren.

 

Artikel 12: Brandveiligheid

 

De verhuurder verbindt er zich toe op zijn kosten in de gebouwen die in huur worden gegeven het nodige materieel ter voorkoming en ter bestrijding van brand te voorzien en dit in functie van de normen en vereisten die voorgeschreven zijn of die door om het even welke bevoegde administratieve instantie opgelegd worden, eventueel ook door de verzekeraars van de huurder of van de verhuurder.

 

Artikel 13: Overdracht en onderverhuring

 

De huurder of zijn rechtsopvolger mag zijn huurrecht noch geheel noch gedeeltelijk afstaan of overdragen aan derden behoudens na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. In geval van een toegestane afstand of overdracht van het huurrecht, blijft de huurder hoofdelijk borg voor de goede uitvoering van de uit de initiële huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. De huurder mag evenmin het geheel of een gedeelte van de in huur gegeven gebouwen onder verhuren aan een derde of aan een derde een gebruiksrecht al dan niet ten bezwarende titel toestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Wanneer de verhuurder zijn toestemming geeft voor een afstand of overdracht van een geheel of een gedeelte van het huurrecht, voor het verlenen van een onderverhuring of een gebruiksrecht, is de huurder in ieder geval gehouden al de verplichtingen die op hem rusten krachtens deze overeenkomst en voor zover deze toepasselijk zijn, op te leggen aan degene aan wie de afstand, de overdracht, de onderverhuring of het gebruiksrecht wordt verleend. De huurder bezorgt de verhuurder een kopie van het overdracht- of onderhuurcontract binnen de 30 dagen na de registratie ervan. Het is de huurder bovendien in geen geval toegestaan aan derden rechten toe te staan voor een langere duur dan deze van onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 14: Onteigening

 

In geval van onteigening zal de verhuurder de huurder ervan verwittigen, die nochtans geen enkele schadevergoeding van de verhuurder zal mogen eisen. Hij zal zijn rechten enkel doen gelden tegen de onteigenende instantie en zal aan deze geen vergoeding mogen vragen, die de vergoeding toekomende aan de verhuurder zou verminderen. De huur loopt af op de datum waarop de onteigende overheid het gehuurde goed in haar bezit krijgt.

 

Artikel 15: Beëindiging overeenkomst door ontbinding of opzegging door de huurder

 

Deze overeenkomst neemt van rechtswege een einde door ontbinding of vereffening van de huurder of indien de huurder in staat van onvermogen wordt verklaard. De verhuurder kan verder voor de bevoegde rechtbanken de ontbinding of verbreking van deze overeenkomst ten laste van de huurder vorderen wanneer de huurder de hem bij deze overeenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt, na hiertoe schriftelijk in gebreke gesteld te zijn door de verhuurder. Indien de overeenkomst ontbonden of verbroken wordt ten laste van de huurder, is deze gehouden alle kosten, met inbegrip van de gerechtskosten, die voortvloeien uit deze ontbinding of verbreking te dragen. Tevens dient hij, buiten de reeds voor zijn vertrek vervallen niet betaalde huur, een vergoeding voor wederverhuring te betalen gelijk aan zes maanden huur, verhoogd met zijn deel in de lasten met betrekking tot deze periode, die geacht worden onveranderd te blijven niettegenstaande zijn vertrek.

 

Artikel 16: Hoofdelijkheid

 

De verplichtingen van onderhavige huurovereenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar ten aanzien van de huurders, hun erfgenamen en rechthebbenden ten welke titel ook.

 

Artikel 17: Registratie

 

De verplichting tot en de kosten verbonden aan de registratie van deze huurovereenkomst zijn ten laste van de huurder die instaat voor alle inschrijvingskosten, boeten en dubbele rechten waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven.

 

Aldus overeengekomen te Malle op 15 september 2019 in drie exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben en het derde exemplaar bestemd is voor registratie.

 

Gelezen en goedgekeurd

 

De huurder - EminoDe verhuurder - OCMW

 

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

RMW van 29 augustus 2019

 

Selab - verlenging van de projectvereniging Selab in functie van de regierol sociale economie - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Op 30 juli 2019 ontving het OCMW van Malle, lid van Selab pv, onderstaande e-mail van Greet Patho van Selab:

 

"Geachte,

 

Lokale besturen zijn een krachtige actor voor sociale verandering en vooruitgang. Door het eigen lokale beleid kunnen zij zowel reguliere als sociale ondernemingen én de mensen die er werken ondersteunen. Ook voor de burger die zich veraf van die arbeidsmarkt bevindt, speelt het lokale bestuur een belangrijke rol in de weg naar activering. Toch is het afstemmen van het lokale werkgelegenheids- en sociaal tewerkstellingsbeleid geen sinecure. De regelgeving met betrekking tot sociale economie, tewerkstellingsmaatregels, overheidsopdrachten, …  zijn immers complexe aangelegenheden.

Om die reden besloten 8 besturen uit de Noorderkempen in 2014 zich te verenigingen en startten de projectvereniging Selab op om een welomschreven project van intergemeentelijk belang te realiseren, namelijk de regierol sociale economie. Deze bestuurskeuze werd door tal van actoren als een meerwaarde ervaren.

Vlaanderen ziet het belang van een lokale regisseur sociale economie ook in en maakte voor de komende bestuursperiode 2020-2025 opnieuw middelen vrij voor de regierol sociale economie. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor een dossier indienen bij het departement werk en sociale economie.

 

Selab wil verder bouwen op de realisaties van de afgelopen legislatuur én nieuwe uitdagingen aangaan. Aan nood geen gebrek: een structureel tekort aan arbeidskrachten in bouw- en zorgsector, moeilijke instroom van medewerkers naar maatwerkbedrijven en LDE initiatieven, de druk om duurzaam te ondernemen, … De Bestuursraad van Selab geeft dan ook het advies aan de deelnemende gemeenten om zich te blijven verenigen teneinde middelen te bekomen om regionaal te werken aan een sociaal werkgelegenheids- en tewerkstellingsbeleid. Het verlengen van de projectvereniging Selab is hiervoor noodzakelijk.

 

Met dit schrijven vragen we het gemeente/OCMW bestuur van Malle om het lidmaatschap aan Selab te hernieuwen. Conform de procedure voor verlenging vastgelegd in de statuten van Selab, vindt u in de bijlage relevante documentatie over Selab én een beleidsnota voor de regierol 2020 - 2025.

 

De projectvereniging Selab dient de beslissing van het schepencollege en/of gemeenteraad uiterlijk op ma 30 september 2019 te ontvangen.

We hopen uw gemeente/OCMW mee aan boord te hebben de komende jaren."

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

 

Motivering

 

Een job is van essentieel belang om uit armoede te geraken en om die reden wil OCMW Malle als bestuur blijven inzetten op trajecten die leiden naar tewerkstelling.

 

In deze is de samenwerking met Selab pv een belangrijke peiler.

 

Het OCMW van Malle wil zich dan ook opnieuw engageren om deel uit te maken van deze projectvereniging.

 

De statuten, het huishoudelijk reglement en de engagementsverklaring 2020-2025 voor Selab pv moeten worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Financiële gevolgen

 

Budget

OCMW

Actie

Werkingskosten

Beleidscode

0190

Algemene rekening

6160600

Beschikbaar krediet

5.745,00 EUR

Raming (inclusief btw)

3.200,00 EUR

Vastlegging (inclusief btw)

3.200,00 EUR

 

De financieel directeur verleende een visum op 12 augustus 2019.

Beraadslaging

 

Schepen Sanne Van Looy, tevens voorzitter van Selab, geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 23 ja stemmen

 

Artikel 1 - kennis te nemen van het jaarverslag 2018.

 

Artikel 2 - akkoord te gaan met het hernieuwen van het lidmaatschap aan projectvereniging Selab pv en met het jaarlijks lidgeld van 3.200,00 EUR.

 

Artikel 3 - de statuten, het huishoudelijk reglement en de engagementsverklaring 2020-2025 van Selab pv goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

RMW van 29 augustus 2019

 

Lokaal dienstencentrum de Ring - jaarverslag 2018, zelfevaluatierapport 2017-2018 en kwaliteitsplanning 2019 - kennisneming

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Om recht te hebben op subsidies moet elk erkend lokaal dienstencentrum:

         tweejaarlijks een tevredenheidsmeting uitvoeren

         elk jaar vanaf 15 april de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar en het jaarverslag van het afgelopen jaar ter beschikking houden van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

 

Woonzorgdecreet 13 maart 2009.

 

Uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

 

Motivering

 

De OCMW-raad wil kennisnemen van het jaarverslag van het afgelopen jaar, het zelfevaluatierapport van 2017-2018 en de kwaliteitsplanning voor 2019 van lokaal dienstencentrum De Ring.

 

Beraadslaging

 

Schepen Wouter Patho geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit

 

Artikel 1 - kennis te nemen van het jaarverslag van 2018, het zelfevaluatierapport 2017-2018 en de kwaliteitsplanning voor 2019 van lokaal dienstencentrum De Ring.

 

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

RMW van 29 augustus 2019

 

Vragen en mededelingen

 

Er worden geen vragen gesteld of mededelingen gedaan.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2019