Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 25 april 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Raadsleden:

Katleen Mintjens, Mieke Laenen

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 25 april 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 22.43 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 28 maart 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De vorige raad voor maatschappelijk welzijn vond plaats op 28 maart 2019. De ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag die er betrekking op hebben, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, volgens artikel 74

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277 en 278 betreffende de opmaak van de notulen

 

Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, goedgekeurd in zitting van 31 januari 2019, artikel 32

 

Motivering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van 28 maart 2019 correct en volledig werden opgesteld.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 23 ja stemmen

 

Artikel 1 - de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Vervanging voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn in geval van tijdelijke afwezigheid - kennisneming

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Artikel 69 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt:

 

"De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Het verval van het mandaat van raadslid, de verhindering in en het ontslag uit het mandaat als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn houden van rechtswege het verval van het mandaat van raadslid, de verhindering in en het ontslag uit het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad in en leiden tot een vervanging van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7, § 5."

 

Artikel 7, §5, lid 3 en 4 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 luidt als volgt:

 

"Als de voorzitter om een andere reden dan de redenen, vermeld in het eerste lid, tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is als vermeld in artikel 27, wordt hij met behoud van de toepassing van de nationaliteitsvereiste, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, als volgt vervangen:

1° als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid, neemt dat gemeenteraadslid het voorzitterschap waar;

2° als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het gemeenteraadslid met de hoogste rang het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van rang.

 

De voorzitter die als verhinderd wordt beschouwd of tijdelijk afwezig is, wordt vervangen zolang hij verhinderd of tijdelijk afwezig is. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering, en van de beëindiging van de periode van verhindering. Als het niet gaat om een door het decreet opgelegde verhindering, richt de voorzitter zijn verzoek tot vervanging wegens verhindering aan de gemeenteraad."

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 7 volgens artikel 69

 

Motivering

 

De algemeen directeur heeft op 9 april 2019 een e-mail ontvangen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn waarin deze laatste zijn bevoegdheid, in geval van zijn tijdelijke afwezigheid, schriftelijk opdraagt aan Wouter Patho, vijfde schepen.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient hiervan kennis te nemen.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit

 

Artikel 1 - kennis te nemen van het gegeven dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in geval van zijn tijdelijke afwezigheid, zijn bevoegdheid schriftelijk opdraagt aan Wouter Patho, vijfde schepen.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Uitbreiding conventie lokaal opvanginitiatief vanaf 1 april 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Op 28 juni 2018 ontving OCMW Malle een brief van Fedasil waarin het Agentschap meldde dat OCMW Malle het aantal opvangplaatsen binnen het lokaal opvanginitiatief (LOI) moest afbouwen van 20 naar 10. 4 plaatsen voor een alleenstaande man en 6 plaatsen voor één gezin bleven behouden. Bijgevolg zegde het OCMW het huurcontract voor de woning gelegen Turnhoutsebaan 3 te 2390 Malle op. Hier ving het OCMW 6 alleenstaande mannen en 1 gezin van 2 personen op.

 

Vanaf 1 november 2018 vangt OCMW Malle op de Blijkerijstraat 55 de 4 alleenstaande mannen op en op de Begonialaan 18 het gezin van 6 personen. Beide woningen zijn eigendom van OCMW Malle.

 

Op 20 december 2018 ontvingen de OCMW's van het Agentschap de vraag of zij de mogelijkheid wilden onderzoeken om het lokaal opvanginitiatief opnieuw uit te breiden omdat zij op dat moment nog steeds werden geconfronteerd met een acuut tekort aan opvangplaatsen.

 

OCMW Malle nam deze oproep ter harte en onderzocht de mogelijkheden. Op de Begonialaan 18 bestond geen mogelijkheid om nog uit te breiden. Op de Blijkerijstraat 55 wel, mits een kleine studio en een kantoor dat niet meer werd gebruikt, werden samengevoegd. Deze aanpassing vond ondertussen plaats waardoor de studio nu plaats biedt aan een gezin van 2 personen. Bijgevolg realiseren we een uitbreiding met 2 plaatsen, van 10 naar 12, en komen we tegemoet aan de vraag van Fedasil.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

 

Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, 12 januari 2007

 

Motivering

 

Het is aangewezen de uitbreiding van de conventie van het lokaal opvanginitiatief met 2 plaatsen op de Blijkerijstraat 55 te 2390 Malle goed te keuren. De uitbreiding geldt vanaf 1 mei 2019 voor onbepaalde duur. Op die manier komt OCMW Malle tegemoet aan de vraag van Fedasil om het aantal opvangplaatsen binnen het lokaal opvanginitiatief uit te breiden (van 10 naar 12).

 

Beraadslaging

 

Schepen Wouter Patho geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

Raadslid Alex Van Loon merkt op dat Fedasil in juni 2018 aangaf om de plaatsen af te bouwen om dan in december 2018 opnieuw aan te geven dat ze nieuwe plaatsen nodig hebben. Hij stelt dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat het te maken heeft met de wissel van staatssecretaris, maar dat dit een debat is dat in het parlement gevoerd moet worden.

 

Raadslid Wim Vervloet stelt dat het goed is dat werd afgebouwd van 20 naar 10. Hij vraagt of het een verplichting is om terug naar 12 te gaan.

 

Schepen Wouter Patho antwoordt dat het de taak is van een lokaal bestuur om Fedasil bij te staan bij de opvang van asielzoekers in het kader van het lokaal opvang initiatief. Bovendien is het ook goed dat er een spreiding is in de opvang in plaats van een concentratie in de steden. In Malle is er op dit moment de plaats, waardoor op de vraag van Fedasil kan worden ingegaan. Mocht die fysieke plaats er niet zijn geweest, had Malle niet kunnen ingaan op de vraag.

 

De gemeenteraad besluit bij 21 ja stemmen en 2 neen stemmen (Wim Vervloet, Tom Lauryssen)

 

Artikel 1 - de uitbreiding van de conventie van het lokaal opvanginitiatief met 2 plaatsen op de Blijkerijstraat 55 te 2390 Malle goed te keuren. De uitbreiding geldt vanaf 1 mei 2019 voor onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Overheidsopdracht - intekening op het raamcontract 'ICT' van de stad Brugge (alle percelen) - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De stad Brugge voerde eind 2018 - begin 2019 een overheidsopdracht voor een nieuw raamcontract 'ICT'. De stad Brugge treedt voor deze opdracht op als een aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de stad Brugge de opdracht gunt voor leveringen die bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden die ook gebonden zijn aan de wet overheidsopdrachten. Gemeente en OCMW Malle kunnen ook toetreden.

 

De stad Brugge komt zelf niet tussen in het aankoopproces tussen de weerhouden leveranciers en de andere aanbestedende entiteiten. Het is een één-op-één relatie (formule 'opdrachtencentrale' onder de vorige wetgeving).

 

De verschillende percelen van het nieuwe raamcontract 'ICT' werden door de stad Brugge als volgt gegund:

         perceel 1 - desktop hardware

op 19 november 2018 gegund aan Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 2 - licenties

op 19 november 2018 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 3 - infrastructuurondersteuning

op 11 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 3 jaar (met 3 maal met 1 jaar verlengbaar)

         perceel 4 - software-ondersteuning

op 19 november 2018 gegund aan Cronos nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 5 - switching

op 18 februari 2019 gegund aan Nextel nv, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 6 - security(-componenten)

op 18 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen (met Telenet in onderaanneming) voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 7 - glasvezel

op 18 december 2018 gegund aan Engie-Fabricom nv, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 8 - servers en storage

op 11 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 9 - GIS

op 11 februari 2019 gegund aan GIM nv, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 10 - wifi

op 18 februari 2019 gegund aan Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 11 - audiovisuele oplossingen

op 19 november 2018 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen (met Whitemilk in onderaanneming) voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 12 - multifunctionals en printers

op 10 december 2018 gegund aan Ricoh Belgium nv, Medialaan 28a, 1800 Vilvoorde voor 5 jaar (met 1 jaar verlengbaar).

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 326 tot en met 341 over het bestuurlijk toezicht

 

Bestuursdecreet van 7 december 2018

 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen

 

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen

 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 47 over gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen

 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

 

Motivering

 

Gemeente en OCMW Malle kunnen, via het raamcontract 'ICT' van de stad Brugge, kiezen uit een ruim en up-to-date assortiment hardware, door het schaalvoordeel aan scherpe prijzen aangeboden. Bestellen gebeurt rechtstreeks bij de betreffende leverancier. Het proces van bestelling tot en met facturatie is flexibel, snel en administratief eenvoudig.

 

Voor specifieke projecten, toepassingen of vragen kunnen gemeente en OCMW Malle ook nog steeds de markt bevragen, zodat steeds de beste partner voor de gewenste doelstelling wordt gevonden.

 

De aankopen van ICT-producten binnen het raamcontract 'ICT' van de stad Brugge kunnen enkel gebeuren binnen het beschikbare budget. De uitgaven per beleidscode, actie en rekeningnummer, noch een geraamd bedrag van uitgave, kunnen nu al worden bepaald. Aankopen zullen gebeuren met de kredieten van desbetreffende diensten naargelang de noodwendigheden. Voor elke aankoop binnen dit raamcontract zal de dienst informatica een bestelbon opmaken, of de aankoop voor een maximumbedrag van 85.000 EUR exclusief btw agenderen op het college van burgemeester en schepenen.

 

De dienst informatica stelt voor om in te tekenen op alle percelen van de raamovereenkomst 'ICT' van de stad Brugge.

 

Beraadslaging

 

Schepen Dries Van Dyck geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 23 ja stemmen

 

Artikel 1 - in te tekenen op alle percelen van de aankoopcentrale van de stad Brugge voor de aankoop van ICT-producten, aangeboden via de raamovereenkomst 'ICT', waarbij de verschillende percelen als volgt werden gegund:

         perceel 1 - desktop hardware

op 19 november 2018 gegund aan Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 2 - licenties

op 19 november 2018 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 3 - infrastructuurondersteuning

op 11 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 3 jaar (met 3 maal met 1 jaar verlengbaar)

         perceel 4 - software-ondersteuning

op 19 november 2018 gegund aan Cronos nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 5 - switching

op 18 februari 2019 gegund aan Nextel nv, Koralenhoeve 19, 2160 Wommelgem voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 6 - security(-componenten)

op 18 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen (met Telenet in onderaanneming) voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 7 - glasvezel

op 18 december 2018 gegund aan Engie-Fabricom nv, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 8 - servers en storage

op 11 februari 2019 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 9 - GIS

op 11 februari 2019 gegund aan GIM nv, Philipssite 5 bus 27, 3001 Leuven voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 10 - wifi

op 18 februari 2019 gegund aan Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem voor 3 jaar (met 3 maal 1 jaar verlengbaar)

         perceel 11 - audiovisuele oplossingen

op 19 november 2018 gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen (met Whitemilk in onderaanneming) voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar)

         perceel 12 - multifunctionals en printers

op 10 december 2018 gegund aan Ricoh Belgium nv, Medialaan 28a, 1800 Vilvoorde voor 5 jaar (met 1 jaar verlengbaar).

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

CLOVA - aanstelling afgevaardigde - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

OCMW Malle heeft op 26 maart 2019 een brief ontvangen van Clova over de samenwerking met Clova vzw.

 

OCMW Malle is lid van de vzw Clova. Elk lid heeft recht op minstens één natuurlijk persoon in de algemene vergadering. De afgevaardigde wordt aangesteld onder de leden van de OCMW-raad.

Naast het effectieve lid kan voor elke afgevaardigde ook een plaatsvervanger aangewezen worden.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432

 

Motivering

 

Met het oog op de algemene vergadering van 4 juni 2019 is het noodzakelijk een afgevaardigde

aan te stellen voor de volledige duur van de legislatuur 2019-2024.

 

De beslissing moet genomen worden door de OCMW-raad.

 

Stemming

 

Volgend raadslid is kandidaat afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de vzw Clova:

         Mieke Vermeyen

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         19 ja stemmen

         3 neen stemmen

         1 onthouding.

 

Volgend raadslid is kandidaat plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de vzw Clova:

         Wouter Patho

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van de plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergadering. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         22 ja stemmen

         1 onthouding.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij

 

Artikel 1 - mevrouw Mieke Vermeyen, raadslid, wonende Bosdreef 8 te 2390 Malle, mieke.vermeyen@telenet.be, aan te stellen als afgevaardigde van OCMW Malle voor de algemene vergadering van CLOVA vzw.

 

Artikel 2 - de heer Wouter Patho, schepen, wonende Sint-Lenaartsebaan 32 te 2390 Malle, wouter.patho@malle.be, aan te stellen als plaatsvervanger van de afgevaardigde van OCMW Malle voor de algemene vergadering van CLOVA vzw.

 

Artikel 3 - CLOVA vzw, Industriepark "kapelleveld noord", Sint-Jansveld 1 te 2160 Wommelgem op de hoogte te brengen van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Poolstok cvba - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

OCMW Malle is aangesloten bij het Vlaamse Selectiecentrum voor Overheidspersoneel CVBA (Poolstok).

 

OCMW Malle heeft overeenkomstig de statuten van de vennootschap recht op een vertegenwoordiging in de algemene vergadering.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41, lid 2, 4°

 

Motivering

 

Poolstok verzoekt om een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden.

 

Stemming

 

Volgend raadslid is kandidaat vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel CVBA (Poolstok):

         Dries Van Dyck

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         22 ja stemmen

         1 onthouding.

 

Volgend raadslid is kandidaat plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel CVBA (Poolstok):

         Gert Peeters

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         19 ja stemmen

         3 neen stemmen

         1 onthouding.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij

 

Artikel 1 - de heer Dries Van Dyck, schepen, wonende Salphensebaan 6 te 2390 Malle, dries.van.dyck@malle.be, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok.

 

Artikel 2 - de heer Gert Peeters, raadslid, wonende Azalealaan 53 te 2390 Malle, peeters.gert@telenet.be, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok.

 

Artikel 3 - een afschrift van deze beslissing aan Poolstok te bezorgen.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

S.B.K. ARRO Antwerpen cvba - aanduiding vertegenwoordigers en kandidatuurstelling bestuurder voor de raad van bestuur - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Op 14 maart 2019 heeft OCMW Malle een brief ontvangen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba.

 

Hieruit blijkt dat op 11 juni 2019 de algemene vergadering plaats vindt van S.B.K. ARRO Antwerpen cvba.

 

Op deze vergadering zal ook een nieuwe raad van bestuur worden benoemd, waarbij het aantal bestuurders beperkt wordt tot 9, waarvan minstens één derde van het andere geslacht zal moeten zijn.

 

Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet de algemene vergadering erover waken dat die door ervaring of opleiding over voldoende gezamenlijke deskundigheid beschikt op juridisch-technisch, economisch-financieel en sociaal vlak.

 

Tijdens de zitting van 25 februari 2019 heeft de raad van bestuur beslist om alle vennoten aan te schrijven met de vraag om kandidaat-bestuurders voor te dragen.

 

Juridische gronden

 

Decreet lokaal bestuur, artikels 40 en 41, lid 2, 4°

 

Vlaamse Wooncode, artikel 40, 15°

 

Erkenningsbesluit van 22 oktober 2010, artikel 3

 

Motivering

 

OCMW Malle dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen, alsook een bestuurder voor de raad van bestuur aan te duiden.

 

Stemming

 

Volgend raadslid is kandidaat als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen:

         Gert Peeters

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         18 ja stemmen

         4 neen stemmen

         1 onthouding.

 

Volgend raadslid is kandidaat als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen:

         Wouter Patho

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         21 ja stemmen

         2 neen stemmen.

 

Volgend raadslid is kandidaat om als bestuurder van OCMW Malle te zetelen in de raad van bestuur van S.B.K. ARRO Antwerpen cvba:

         Wouter Patho

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de nieuwe raad van bestuur. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

         23 raadsleden nemen deel aan de stemming

         23 stembiljetten worden in de stembus gevonden

         21 ja stemmen

         1 neen stem

         1 onthouding.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij

 

Artikel 1 - de heer Gert Peeters, OCMW-raadslid, wonende Azalealaan 53 te 2390 Malle, peeters.gert@telenet.be aan te duiden als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van S.B.K. ARRO Antwerpen cvba voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

 

Artikel 2 - de heer Wouter Patho, OCMW-raadslid, wonende Sint-Lenaartsebaan 32 te 2390 Malle, wouter.patho@malle.be aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van S.B.K. ARRO Antwerpen cvba voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

 

Artikel 3 - de heer Wouter Patho, OCMW-raadslid, wonende Sint-Lenaartsebaan 32 te 2390 Malle, wouter.patho@malle.be voor te dragen als kandidaat-bestuurder bij S.B.K. ARRO Antwerpen cvba voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

 

Artikel 4 - S.B.K. ARRO Antwerpen cvba op de hoogte te brengen van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Vragen en mededelingen

 

Er zijn geen vragen of mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Interpellatie over de kostprijs van crisisopvang

 

Raadslid Alex Van Loon licht onderhavig punt toe:

"KINA is een welzijnsvereniging waarvan het OCMW van Malle lid is. KINA is opgericht om mensen in crisissituaties tijdelijk een onderkomen te bieden. Ik heb vernomen dat de kostprijs van crisisopvang, die in 2020 zal worden doorgerekend aan de aangesloten OCMW’s, meer dan verviervoudigd is vergeleken met de kost van 2017."

 

Raadslid Alex Van Loon stelt volgende vragen:

         "Klopt het dat de kostprijs voor crisisopvang die vanaf 2020 wordt doorgerekend 4 keer hoger ligt dan deze die in 2017 werd aangerekend?

         Hoeveel heeft het OCMW van Malle de laatste drie jaar betaald aan KINA voor crisisopvang en wat wordt gevraagd voor de opvang in 2020?

         Is er een stijging in de kostprijs merkbaar? En, zo ja, hoe kan die worden verklaard?"

 

Schepen Wouter Patho geeft een antwoord waarbij onder andere volgende elementen aan bod komen:

         Het klopt niet dat de kostprijs 4 keer hoger ligt.

         In 2017 betaalde het OCMW 0,2824 EUR per inwoner, dit geeft een totaalbedrag van 4.309,42 euro.

         In 2018 was dit 0.2864 EUR per inwoner, wat 4.379,63 euro maakt.

         In 2019 werd de bijdrage per inwoner verhoogd met 0.10 EUR omwille van een structureel exploitatietekort. Het OCMW betaalt bijgevolg 0,3926 euro per inwoner wat neerkomt op een totaalbedrag van 6.107,68 EUR.

         Voor 2020 is enkel een indexering voorzien.

 

Raadslid Alex Van Loon vraagt of Kina in moeilijkheden komt met capaciteit?

 

Schepen Wouter Patho licht toe dat er voldoende capaciteit is omdat ze ook zorgen voor uitbreiding. Zo is er vorig jaar een boerderij geopend in Boechout.

 

Schepen Wouter Patho licht ook nog toe dat de opvang in Kina niet bedoeld is voor mensen met enkel huisvestingsproblemen. Indien zij nog in Kina verblijven na de 8ste dag, wordt er een toeslag gevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2019