Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 28 maart 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Maria Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Elisabeth Joris

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 28 maart 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21.45 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 28 maart 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 28 februari 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De vorige raad voor maatschappelijk welzijn vond plaats op 28 februari 2019. De ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag die er betrekking op hebben, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, volgens artikel 74

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277 en 278 betreffende de opmaak van de notulen

 

Motivering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van 28 februari 2019 correct en volledig werden opgesteld.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

RMW van 28 maart 2019

 

KINA - aanduiding kandidaat lid raad van bestuur - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Bij beslissing van 28 februari 2019 werden de vertegenwoordigers aangeduid voor de algemene vergaderingen van KINA en een kandidaat voor de raad van bestuur.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 484, §1 tot vertegenwoordiging van het OCMW in de organen van de vereniging door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Motivering

 

Mevrouw Kim Geys en mevrouw Jolien Vrints werden verkozen als afgevaardigden en de heer Gert Peeters en mevrouw Elisabeth Joris als plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen.

De heer Harry Hendrickx werd voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

 

De heer Harry Hendrickx kan echter niet voorgedragen worden voor de raad van bestuur aangezien de leden van de raad van bestuur verkozen worden uit de vertegenwoordigers van de deelgenoten binnen de algemene vergadering.

 

Stemming

 

Volgend raadslid, tevens afgevaardigde voor de algemene vergadering, is kandidaat om als afgevaardigde van OCMW Malle te zetelen in de raad van bestuur van KINA p.v.:

mevrouw Jolien Vrints.

 

In openbare zitting wordt in geheime stemming overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur. De raadsleden hebben de mogelijkheid om ja, neen of onthouding aan te duiden op het stembiljet.

 

Het volgende resultaat wordt bekomen:

24 raadsleden nemen deel aan de stemming

24 stembiljetten worden in de stembus gevonden

24 ja stemmen.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - mevrouw Jolien Vrints, gemeenteraadslid, wonende Turnhoutsebaan 113 te 2390 Malle, jolien.vrints@gmail.com voor te dragen als kandidaat om te zetelen in de raad van bestuur van KINA p.v.

 

Artikel 2 - deze beslissing, overeenkomstig artikel 330 §1 van het decreet lokaal bestuur, via een vermelding op de lijst ter kennis te brengen aan de toezichthoudende overheid, en overeenkomstig artikel 285 §2 van het decreet lokaal bestuur bekend te maken via de lokale webtoepassing.

 

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

RMW van 28 maart 2019

 

Vragen en mededelingen

 

De raad neemt kennis van de volgende vragen en mededelingen:

         Schepen Wouter Patho nodigt de raadsleden uit voor de lentereceptie op zaterdag 4 mei 2019.

 

 

Publicatiedatum: 29/04/2019