Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 24 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Raadslid:

Kris Mintjens

 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergadert in het gemeentehuis op 24 oktober 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 21.52 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 26 september 2019 - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

De vorige raad voor maatschappelijk welzijn vond plaats op 26 september 2019. De ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag die er betrekking op hebben, worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, volgens artikel 74

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 277 en 278 betreffende de opmaak van de notulen

 

Motivering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast dat de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van 26 september 2019 correct en volledig werden opgesteld.

 

Beraadslaging

 

Voorzitter Dirk Gerinckx geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - de ontwerpnotulen en het ontwerpzittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Handicar Malle - overdrachtsovereenkomst - goedkeuring

 

Toelichting

 

Aanleiding en context

 

Handicar Malle is een dienst die wordt aangeboden door de gemeente Malle en is een antennepunt binnen de dienst aangepast vervoer Handicar-Zoersel vzw. Handicar Malle werkt binnen hetzelfde dispatchsysteem en hanteert dezelfde kilometervergoeding.

 

Gemeente Malle en Handicar-Zoersel vzw werkten een overeenkomst uit die de voorwaarden bepaalt voor de overdracht van de volledige werking van Handicar Malle naar Handicar-Zoersel vzw vanaf 1 december 2019.

 

Juridische gronden

 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84

 

Decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

 

Motivering

 

Gemeente Malle streeft steeds naar de meest klantvriendelijke dienstverlening voor haar inwoners en de overdracht van de werking van Handicar Malle aan Handicar-Zoersel vzw kadert hierin. 

 

Door de overdracht van de volledige werking van Handicar Malle kunnen heel wat efficiëntiewinsten geboekt worden. Handicar Malle heeft momenteel een eigen dispatch. Net als de medewerkers van de dispatch van Handicar-Zoersel vzw zoeken zij chaufeurs en maken zij de planning op. Het zou efficiënter zijn om met één dispatch te werken. Handicar-Zoersel vzw kan de dispatch van Handicar Malle overnemen. Momenteel rijden ook al twee van de zeven vrijwilligers van Handicar Malle voor Handicar Zoersel vzw.

 

Handicar-Zoersel vzw biedt zijn vrijwilligers sinds 1 januari 2019 een vergoeding aan van 12,00 EUR voor een rijtijd tot 3 uren en 24,00 EUR als de rijtijd per dag meer is dan 3 uren.

De vrijwilligers van Handicar Malle krijgen enkel een kilometervergoeding van hun woonplaats tot de standplaats van de handicar. De handicar zou ook in Malle op haar standplaats (in een garage van de brandweerkazerne in Westmalle) kunnen blijven staan zodat de vrijwilligers zich niet steeds moeten verplaatsen naar Zoersel. Ook voor de vrijwilligers van Handicar Malle die dus vanaf 1 december 2019 voor Handicar-Zoersel vzw zouden rijden, biedt de overdracht voordelen. De overdracht werd met alle vrijwilligers besproken en iedereen kon zich in de overdracht vinden. De vrijwilligers van Malle hebben de vrijwilligers van Handicar-Zoersel vzw intussen ook ontmoet.

 

Voor de klanten is er vanaf de overdracht ook nog slechts één dienst om te contacteren voor het reserveren van ritten. Handicar-Zoersel vzw heeft ruimere openingsuren en heeft een zicht op de beschikbaarheid van alle handicars in de vervoersregio zodat gebruikers ook sneller een antwoord zullen krijgen op hun ritaanvragen.

 

De voorbije jaren kreeg gemeente Malle als antennepunt voor de gemaakte ritten een compensatievergoeding van de Vlaamse overheid. Deze bedroeg in 2016 40.917,00 EUR, in 2017 38.250,00 EUR en in 2018 37.500,00 EUR. De compensatievergoeding dient om te investeren in de werking, bijvoorbeeld door de aankoop van een nieuw voertuig. Gemeente Malle voorzag voor 2019 een investeringsbudget voor de aankoop van een nieuwe handicar. Door de overdracht verbindt Handicar-Zoersel vzw zich tot de aankoop van een nieuw handicar. Gemeente Malle zal daarvoor aan Handicar-Zoersel vzw een inversteringssubsidie toekennen.

 

Momenteel verzorgt Handicar-Zoersel vzw de facturatie voor de ritten van Handicar Malle. De gemeente Malle verbond er zich toe om alles in het werk te stellen zodat alle facturen betaald worden. In het kader van de overdracht kwamen gemeente Malle en Handicar-Zoersel vzw overeen dat er een overdracht van schuldvorderingen plaats zal vinden. Dit wil zeggen dat de gemeente Malle alle openstaande facturen per 1 december 2019 aan Handicar-Zoersel vzw betaalt en in de rechten van Handicar-Zoersel vzw treedt om die facturen te innen.

 

De overdracht van de volledige werking van Handicar Malle vindt plaats op 1 december 2019. De gemeente Malle doet het nodige om de klanten, de zorginstellingen en de inwoners van Malle van deze wijziging op de hoogte te brengen.

 

Beraadslaging

 

Schepen Wouter Patho geeft toelichting bij onderhavig agendapunt.

 

Raadslid Walter Vermeylen stelt dat het een positieve zaak is voor de gebruikers en de chauffeurs.

 

De gemeenteraad besluit bij 24 ja stemmen

 

Artikel 1 - navolgende overdrachtsovereenkomst met Handicar-Zoersel vzw goed te keuren:

"Overdrachtsbepalingen bij de integratie van de handicarwerking van de gemeente Malle in de werking van Handicar-Zoersel vzw

 

Overdrachtsovereenkomst

 

Tussen

 

Handicar-Zoersel vzw, ondernemingsnummer 0435.804.865, Bethaniënlei 108, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door de heer Jacobus Calders, voorzitter, en de heer Geert Rombouts, algemeen coördinator

 

En

 

De gemeente Malle, ondernemingsnummer 0207.537.240, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd door de heer Dirk Gerinckx, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, en de heer Sven Brabants, algemeen directeur

 

Is het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1 – Integratie van de werking van Handicar Malle in Handicar-Zoersel vzw

 

1.1.Om de werking te vereenvoudigen, de dienstverlening naar de klanten/gebruikers toe te optimaliseren en een efficiëntiewenst te bekomen, wordt Handicar Malle volledig geïntegreerd in de werking van Handicar-Zoersel vzw vanaf 1 december 2019.

 

1.2.De volledige functionele werking van de Handicar, inclusief kosten en baten, komt dus vanaf 1 december 2019  ten laste of ten voordele van Handicar-Zoersel vzw.

 

Artikel 2 – Overname van de dispatch, het vervoer en de vrijwillige chauffeurs

 

2.1.De dispatchfunctie, de coördinatie  en het aangepast vervoer zelf worden uitgevoerd door  Handicar-Zoersel vzw.

Voor ritaanvragen, problemen bij aangepast vervoer verwijst gemeentebestuur Malle naar Handicar-Zoersel vzw. Voor de klant/gebruiker betekent dit dus dat één dienst alles voor hem/haar regelt.

 

2.1.Handicar-Zoersel vzw verbindt er zich toe om al de vrijwillige chauffeurs over te nemen.  De vrijwillige chauffeurs zullen vanaf 1 december 2019 genieten van de onkostenvergoedingen gebruikelijk binnen de Handicar-Zoersel vzw.

 

Artikel 3 – Overname van het voertuig

 

3.1.Gemeente Malle draagt vanaf 1 december 2019 het huidige voertuig, Volkswagen Crafter, met chassisnummer WV1ZZZ2EZD6033609 / 74 over aan Handicar-Zoersel vzw.

 

3.2.Het voertuig wordt verkocht voor het symbolisch bedrag van 1,00 euro zonder garantie en in de staat waarin hij zich bevindt en die gekend en aanvaard is door Handicar-Zoersel vzw.

 

3.3.Handicar-Zoersel vzw zal vanaf 1 december 2019 het onderhoud, de brandstofkosten, de verzekering en alle mogelijke andere kosten volledig op zich nemen.

 

3.4. Handicar-Zoersel vzw verbindt er zich toe om het voertuig Volkswagen Crafter, wanneer zij het niet meer nodig zou hebben omwille van de aankoop van een nieuw voertuig, eerst aan te bieden aan de gemeente Malle. De gemeente Malle bekijkt dan of zij interesse heeft om het voertuig terug over te nemen.

 

Artikel 4 – Tarifering

4.1.Principe

De gemeente Malle aanvaardt de huidige tariefstructuur van Handicar-Zoersel vzw.

Deze tarifering wordt toegepast voor het aantal ‘beladen kilometers.’

De beladen kilometers worden berekend door de routeplanner die Handicar-Zoersel vzw heeft doorgegeven aan Vlaanderen, namelijk: Google Maps.

De tariefstructuur is als volgt:

         Tarief voor ritten tot 50 km

         rolstoelgebruiker: 0,70 euro/km (inclusief btw)

         niet-rolstoelgebruiker: 0,90 euro/km (inclusief btw)

         Tarief voor ritten langer dan 50 km

         zowel voor rolstoelgebruikers als voor niet rolstoelgebruikers: 1,00 euro per km (inclusief btw)

         De opstapvergoeding van 2,00 euro wordt aangerekend per persoon en per rit (inclusief btw)

         Voor één begeleider worden geen instap -of kilometerkosten aangerekend.

De tarieven zijn jaarlijks aanpasbaar volgens de indexeringsformule bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

 

4.2.Korting

Alle particuliere gebruikers die gedomicilieerd zijn in Malle en die over een vrijetijdspas beschikken of een verhoogde tegemoetkoming genieten, ontvangen een forfaitaire korting van 25 % (inclusief btw) op hun gehele factuur wanneer ze vervoerd worden door één van de leden van groep Handicar-Zoersel vzw (HC Zoersel/HC Wuustwezel/HC Schilde of HC Kalmthout). 

Deze korting wordt gegeven door de gemeente Malle. Gemeente Malle treedt in deze als derde betaler op. De factuur van de toegestane kortingen wordt door gemeente Malle ten laste genomen (zie artikel 5.2. facturatie)

 

Artikel 5 – Facturatie

 

5.1.De erkende vervoerder, Handicar-Zoersel vzw, factureert alle ritten en volgt het volledige proces vanaf de facturatie tot en met de opvolging van de betalingen op.

 

5.2.Handicar-Zoersel vzw factureert maandelijks het totaalbedrag van de korting die door gemeente Malle werd toegestaan (zie artikel 4.2. korting) aan de gemeente Malle (=derde betaler). Vermits deze facturatie deel uitmaakt van de prijs van het vervoer is op deze factuur thans het btw-tarief van 6 % van toepassing

 

5.3.Onbetaalde facturen – overdracht van schuldvordering

Facturen  tot en met de facturatie van november 2019, die op 31 december 2019 nog niet betaald zijn, worden overgedragen aan de gemeente Malle.

Begin oktober 2019 werd een eerste lijst met openstaande klanten bezorgd, eind december 2019 wordt de definitieve lijst met openstaande klanten, de facturen in kwestie en eventuele ingebrekestellingen overgemaakt aan de gemeente Malle zodat de gemeente Malle de schuldenaars van de overdracht van de schuldvordering in kennis kan stellen.

Gemeente Malle verbindt er zich toe om het totaalbedrag aan openstaande facturen te betalen en zelf verder actie ter inning van de schuldvorderingen  te ondernemen.

Voor de facturatie, de inning en de opvolging van de betalingen die betrekking hebben op de ritten vanaf vanaf 1 december 2019 is Handicar-Zoersel vzw zelf volledig verantwoordelijk.

 

Artikel 6 - Solidariteitsbijdrage

 

6.1.De gemeente Malle verbindt er zich toe om de jaarlijkse de solidariteitsbijdrage aan Handicar-Zoersel vzw te blijven betalen.

 

6.2.In de loop van het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar verstuurt Handicar-Zoersel vzw de uitnodiging tot betaling van de solidariteitsbijdrage aan de gemeente Malle.

 

Artikel 7 - Investeringssubsidie

 

7.1.De gemeente Malle kent een investeringssubsidie toe aan Handicar-Zoersel vzw voor de aankoop van een nieuw voertuig ten bedrage van maximaal 65.000,00 euro. Dit voertuig zal het huidige  voertuig vervangen. 

 

7.2.De betaling van de investeringssubsidie gebeurt in twee fases. De eerste helft zal bij de bestelling van het voertuig gebeuren, de tweede helft gebeurt bij de oplevering.

 

7.3.De gemeente Malle bepaalt of met bestickering naar de subsidie/ondersteuning wordt verwezen.

 

Artikel 8 - Standplaats

 

De gemeente Malle verbindt er zich toe de standplaats van het huidige handicar-voertuig, meer bepaald in de eerste garage van de brandweerkazerne te Westmalle, ter beschikking te stellen van Handicar-Zoersel vzw zolang die van deze standplaats gebruik wil maken.

 

 

Opgemaakt te Malle in drie exemplaren op ……………………………… 2019.

 

 

Voor Handicar-Zoersel vzw             Voor de gemeente Malle

 

 

 

De voorzitter                    De voorzitter van de raad voor

Jacobus Caldersmaatschappelijk welzijn

Dirk Gerinckx

 

 

De algemeen coördinatorDe algemeen directeur

Geert RomboutsSven Brabants"

 

 

Artikel 2 - de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur de opdracht te geven om voornoemde overdrachtsovereenkomst te tekenen.

 

Publicatiedatum: 02/12/2019
Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Vragen en mededelingen

 

Er worden geen vragen gesteld of mededelingen gedaan.

 

 

Publicatiedatum: 02/12/2019